Woonsaem

Methodiek Samen Zelfstandig

Samen met ActivAge heeft WoonSaem de methodiek ‘Samen Zelfstandig’ ontwikkeld. Deze methodiek helpt bewoners om zich met steun van een begeleider grondig voor te bereiden op het wonen in een woongemeenschap. 

Infographic lage reso

Volgens ‘Samen Zelfstandig’ kan een goede woongemeenschap alleen ontstaan door een juiste mix van eigen initiatief van groepsleden en begeleiding door een beroepskracht. ‘Samen Zelfstandig’ belicht boven alles de actieve rol van de woongroepleden zelf. Het sociale proces binnen de groep staat centraal. De rol van beroepskrachten en sleutelfiguren uit zelforganisaties is (slechts) aanvullend op de eigen competenties van de groep.

De methodiek ‘Samen Zelfstandig’ bestaat uit de Verkenningsfase en de Routemap.

De Verkenningsfase is opgebouwd rond een vijftal themabijeenkomsten. In de themabijeenkomsten gaan de groepsleden zich oriënteren op vragen rond samen wonen en samen oud worden. De groepsleden leren elkaar kennen, maar tegelijkertijd is het een periode om na te denken over de eigen verwachtingen en over de thema’s:
- Goed ouder worden - Samen de kar trekken - Welke woongemeenschap past bij u? - In wat voor wijk wilt u wonen? - Omgaan met voor- en tegenspoed

Tijdens deze fase wordt uitgegaan van begeleiding door een beroepskracht. De verkenningsfase duurt vijf maanden.

De praktijk wijst uit dat veel groepen onvoldoende werk maken van de Verkenningsfase. Wat meestal wordt verkend zijn locaties, bouwvormen, organisatievormen, regelingen en financiën. Wat er vaak bij inschiet is de vraag wat de mensen eigenlijk bindt en wat zij van elkaar, als leden van de woon- en leefgemeenschap, verwachten. Het gaat om meer dan het betrekken van een leuke nieuwe woning.

Tijdens de Verkenningsfase wordt in beginsel niet concreet gesproken over de huisvesting, financiën, rechten en plichten, beleid gemeente en woningcorporaties, etc. Het eerste doel is te bereiken dat de deelnemers na vijf maanden voor zichzelf een eerste beslissing kunnen nemen of zij zich thuis zullen voelen in de groep en of zij ervoor kiezen om werkelijk een woongemeenschap te vormen.

De routemap is een stapsgewijze methodische beschrijving van de periode na de Verkenningsfase, waarmee de groep zelf aan de slag gaat. Leden van de toekomstige woongroep voeren de taken rond de groepsbegeleiding en belangenbehartiging zelf uit, eventueel in samenwerking met vertrouwenspersonen buiten de groep. Ook kinderen van groepsleden kunnen een rol in de uitvoering spelen. De begeleiding door een beroepskracht is in deze periode beperkt tot bewaking van het proces. De methodiek is dan ook een ‘doe het zelf boek’ voor de groep.

De routemap bestaat uit vijf fasen:

  1. Verkenningsfase/Planfase
  2. Uitvoeringsfase
  3. Verhuisfase
  4. Woonfase
  5. Zorgfase

De methodiek bevat teksten voor de groepsbespreking, achtergrondteksten, tips voor gespreksvoering en groepsdynamiek en ondersteunend beeldmateriaal. Mocht u geïnteresseerd zijn in de methodiek 'Samen Zelfstandig' dan kunt u contact opnemen met WoonSaem.

Methodiek Samen Zelfstandig